Bilasizmi?

4946 marta o'qildi
Genri Ford "Oxirigacha kurash!!!"

√енри тезда соат таъмирлашни Ґрганди, ҳатто маълум вақт мобайнида маҳаллий фермалар бҐйлаб юрганича хронометрларни тузатиб, пул ҳам ишлади. »ккинчи ҳа€жони эса локомобиль (буғ кучидан фойдаланиб, бошқа машиналарни юргизадиган қурилма) билан танишганида юз берди. °шанда √енри отаси билан аравада кетаЄтган эди. Ѕуғ Єрдамида ҳаракатланувчи Ґзиюрар улкан машина — тутун чиқариб кетаЄтган махлуқ уларнинг аравасини қувиб Ґтаркан, отларни ҳуркитиб юборди. Ҳанг-манг бҐлиб қолган √енри ҳайдовчининг Ґрнида бҐлиш учун Ґз умрининг €рмини беришга ҳам рози эди.

√енри ‘орд — машҳур муҳандис, автомобиль саноати ихтирочиси, ‘орд мотор компани€сининг асосчиси бҐлган. √енри ‘орд 1863 йилнинг 30 июлида мичиганлик фермер — ирланди€лик муҳожирнинг оиласида таваллуд топган. ќтаси уни нозик-ниҳол, танбал ҳисоблаб, ҳамиша норози бҐларди. ƒарҳақиқат, √енри Ґзини шаҳзодалардек тутар, фермада тасодифан пайдо бҐлгандек таассурот қолдирарди. ”нга нимаики иш буюришмасин, ҳафсаласиз адо этарди. √енрининг товуқ ва сигирларни кҐрарга кҐзи йҐқ эди. ћен эрта болалигимданоқ кҐп юмушларни қандайдир бошқача тарзда бажариш мумкинлиги ҳақида Ґйлардими, — деган эди у. ћасалан, у ҳар эрталаб сув тҐла пақирларни айланма зиналардан кҐгариб чиқарди. Ќега ҳар куни шу ишни қилиш керак, ваҳоланки, ер остидан сув қувурлари Ґтказиш мумкин-ку. 12 Єшга тҐлганида отаси унга чҐнтак соатини ҳад€ қилди. Ѕолакай чидай олмади, соатни очди ва кҐз Ґнгида ажабтовур мҐъжиза пайдо бҐлди. ћеханизм қисмлари бпр-бирини ҳаракатга келтирар, битта жажжи ғилдирак бошқасини ишга туширар, ҳар бир мурватча муҳим эди. —оатни қисмларга бҐлган, сҐнг қайта йиғиб чиққан бола узоқ вақт Ґйланиб қолди: ушбу механизмни катталаштирса бҐлмайдими? Ѕир ҳаракат бошқасига сабаб бҐлади, ҳаммаси Ґз дастагига эга. ћуваффақи€т қозониш учун қайси дастакни босишинг муҳим. √енри тезда соат таъмирлашни Ґрганди, ҳатто маълум вақт мобайнида маҳаллий фермалар бҐйлаб юрганича хронометрларни тузатиб, пул ҳам ишлади. »ккинчи ҳа€жони эса локомобиль (буғ кучидан фойдаланиб, бошқа машиналарни юргизадиган қурилма) билан танишганида юз берди. °шанда √енри отаси билан аравада кетаЄтган эди. Ѕуғ Єрдамида ҳаракатланувчи Ґзиюрар улкан машина — тутун чиқариб кетаЄтган махлуқ уларнинг аравасини қувиб Ґтаркан, отларни ҳуркитиб юборди. Ҳанг-манг бҐлиб қолган √енри ҳайдовчининг Ґрнида бҐлиш учун Ґз умрининг €рмини беришга ҳам рози эди. 15 Єшида √.‘орд €рим кечаси ҳеч кимга билдирмай, ƒетройтга йҐл олди: у отаси хоҳлагандек фермер бҐлиб етишмайди. ƒетройтда уни ҳеч ким кутмас, пул ҳақида гапирмаса€м бҐларди. °смир ишга жойлашган заводда кҐнкалар учун вагонлар тайЄрлашарди. Ѕу ерда у узоқ ишлай олмади. ‘орд бузилган механизмни тузатиш учун қҐлини Ґша механизмга теккизса кифо€ эди. »шчилар €нги келган қобили€тли бу йигитчага ҳасад қила бошлашди. ”лар бор кучини ишга солиб ни€тига етдилар — ‘орд заводдан ҳайдалди. Ўундан сҐнг √еири ака-ука ‘лауэрларнинг кемасозлик (заводига ишга кирди. ” кундузи қора меҳнат билан шуғулланар, кечалари эса турар-жой ҳақини тҐлаш учун соат таъмирлаш билан овора бҐларди.  Ґп Ґтмай, ‘орд и¬естингаузи фирмасида локомобиль механиги бҐлиб ишлай бошлади. ”ндаги тиришқоқлик, қизиқувчанлик, қунт-сабот аста-секин тилга тушди. Ѕу орада отаси ”иль€м ‘орд Ґғлини уйга қайтаришга уриниб кҐрди. √енри эса барибир қайтмади. °шанда у илк бор Ґзиюрар аравасини сотишга муваффақ бҐлди. 1893 йилнинг но€брида √енри ‘орд  лара исмли қизга уйланди. ћуваффақи€т сари юришни эса асло канда қилмасди. ” Ґзлари истиқомат қиладиган икки хонали уй орқасидаги омборхонада биринчи автомобилини €ратди. ‘орд икки кечаю кундуз дам олмай, тинимсиз ишлаб, тунги соат иккида рафиқасига и вадрицикльи тайЄр бҐлганини маълум қилди. ”шбу улов тҐртта вилосипед шинаси Єрдамида ҳаракатланар эди. ’иЄл утмай ‘орд Ёдисон компани€сининг бош муҳандисига айланди. 1899 йилда эса ƒетройт автомобиль компани€сига ишга Ґтди. ” €нада юқори лавозимга кҐтарилиши мумкин эди, бироқ олдига қҐйилган шарт √енрини иккилантириб қҐйди: Єш муҳандис ихтирочиликни йиғиштирсагина мансаб курсисини эгаллай оларди. »ккиланишга эса сабаб бор эди: оилани боқпш керак, пул эса йҐқ — бари маблағ аравача €ратишга сарфланганди. Ёридаги иккиланишни кҐрган  лара ҳар қандай вази€тда ҳам унинг қарорини маққуллашини таъкидлади. »шдан бҐшаган ‘орд : Ґзини исотишига киришди. ” моли€вий жиҳатдан баққувват ҳамкорларни из лай бошлади. јммо ушбу ро€ларни сотиб олишни ҳеч ким истамасди. ‘ақат бир гал детройтлик тадбиркорни Ґз аравасида катта тезлик билан манзилга етказган √енри унда ихгирочи бҐлиб ишлашга рози бҐлди. Ѕироқ €на иши юришмади. √енри иƒетройт автомобил  омпани€ида узоқ вақт фаоли€т кҐрсатолмади. јвтомобилга битта ҳам талаб йҐқ эди. ” ишдан бҐшар экан, энди фақат мустақил бҐлишга қарор қилди. ‘орд €на Ґз ғо€ларини сотишга чоғланди, Ѕарибир ҳамкор керак эди, аксига олиб уни нуқул рад этишарди, ҳатто бир идорадан, куч билан ҳайдаб чиқаришди. ¬а, ниҳо€т 1903 йилда и‘орд ћотор  омпании рҐйхатга олинди. √енри ушбу €нги компани€нинг бош бошқарувчиси эди. ћуҳандисликни мустақил равишда Ґрганган ‘орд заводга Ґзи каби исгеъдодларни ишга олди. ићутахассислар шу қадар ақлли ва тажрибалики, ниманидир қилиш керак эмаслигини аниқ билишади, улар ҳар ерда меъЄр ва тҐсиқларни кҐра оладилари, — деган эди ‘орд. ћуваффақи€тга эришиш ҳақидаги кҐплаб китобларда √енри ‘орднинг и\/-8и маркали машинани ишлаб чиқаришга оид қарори муфассал ҳико€ қилинади. ” бир бирикмада саккизта цилиндрни жойлаштиришни истаб қолган эди. јйтилдими, бажарилиши шарт ва ‘орд тегишли топшириқларни берди. ћуҳандислар бир бҐлиб, иахир, саккизта цилиндрни бирлаштириш асло мумкин эмаси, деган фикрга келишди. — Қандай бҐлмасин бажаринглар, — деди ‘орд. ћуҳандислар оЄқ тираб олишди: — Ѕунинг пложи йҐқ. √енри ‘орд ҳам бҐш келмади: — Ќатижа чиқмагунча, сизларга қанча вақт талаб қилинса ҳам ишлайверинглар. Ѕечора муҳандислар тер тукиб ишлай бошлашди, ахир, бошқа иложлари ҳам йҐқ эди-да, чунки улар ‘орднинг қҐлостида ишлашни истардилар. »шдан бҐшаб кетишни бу муҳандисларнипг бирортаси€м хоҳламасди. јммо орадан олти ой Ґтса ҳамки, ҳеч қандай натижа кҐринмади. яна олти ой Ґтди. ћуҳандислар барча усулларни фикр чиғириғидан Ґтказдилар, аммо иложи йҐқлиги — деган вази€т сира бҐйин бермас эди. Ќоилож йил охирида √енри ‘ордга топшириғини амалга оширишнинг чорасини топа олмаганини айтишди. — »шни давом эттираверинг, мен шуни истайман. ƒемак, бҐлади, — деди √енри ‘орд. ћуҳандислар ишни давом эттиришди ваниҳо€т ажойиб кунларнинг бирида миллионернинг ни€ти рҐЄбга чикди, ‘орднинг қатъи€ти амалга ошди. Ѕалки бу воқеанинг айрим майда-чуйдаларида хатоларга йҐл қҐйилгандир, аммо натижа барча учун ниҳо€тда қизиқарли эди. —изми Єки бошқами, мақсадига етмоқчи бҐлган киши √енри ‘орд миллионларидан келиб чиқадиган сабоқни англаши керак. ‘орд каби бекаму кҐст €шашни хоҳласа, албатта. — ‘орднинг ҳамма машиналари мутлақо бир-бирига Ґхшаш, — деган эди √енри ‘орднинг Ґзи, — аммо бир-бирига мутлақо Ґхшаш икки киши бҐлмайди. Ҳар бир €нги ҳаЄт, бу — қуЄш остидаги €нти нарсадир, илгари бирор нарса худди шундай аниқ Ґхшаш бҐлмаган ва бундан кейин кам бҐлмайди. ®ш киши худди шу тарзда Ґзига қараши керак — у Ґзига хосликнинг €ккаю €гона учқунини излаши лозим, ана шу Ґзига хослик уни бошқа кишилардан ажратади ва уни бутун куч-қувват билан авж олдиради. ∆ами€т ва мактаблар бу учқунни Ґчиришга уринади; улар барини бир хил қирраликда қирқиб ташламоқчи бҐлади, мен эса, учқунни Ґчиришга уринманг, бу сиз Ґйнашингиз лозим бҐлган асосий ролингиэ учун муҳим ҳисобланмиш €ккаю €гона та€нчингиздир, дейман. √енри ‘орд муваффақи€тга эришди, чунки муваффақи€т тамойилларини жуда €хши тушунган ва амалда қҐллаган эди. ”лардан бири — нимага эришишни исташни қатъий билиш эди... ‘орд 1947 йилнинг 7 апрелида 83 Єшида Ґзининг ƒирборндаги уйида вафот этди. Ўу тариқа For d motor тарихидаги улкан даврга €кун €салди ва унинг асосчиси Ґлганига қарамай, компани€ фаол ишлай бошлади.


Orqaga qaytish