Bilasizmi?

5310 marta o'qildi
ћи€даги...институт!!!

ћуҳтарам жаноб ‘ренк ”.√ансолэс „икагода подабоқарликдан иш бошлаган, кейинчалик коллежда Ґқиб юрганида, таълим тизимидаги талай камчиликлар мавжудлигига эътиборини қаратди. јгар у коллежга бош бҐлганида кҐп ишлардан четлашар эди.

 √ансолес Ґз ғо€ларини Ґқув юртида амалга ошириш учун изчил Ґқув услубларига алоқадор бҐлмаган Ґқув масканини ташкил қилишга қарор қилди.

Ѕироқ бунинг учун бир миллион доллар талаб қилинар эди. ”ни қаердан олиш керак? Ѕу фикр виждонли руҳонийга анча вақттинчалик бермади. ” ухлашга Єтганида, эрталаб ибодат қилганида, кундузги ташвишлардан  андармон бҐлганида, фақат васвасага айланган пул тҐғрисидаги фикрлар ҳаракат ва фикр Ґйларида асосий иш бҐлиб хизмат қилди.

аниқ мақсаднинг зарурлигини тушунган ҳолда, шунингдек, уни қҐлга киритиш учун қизғин хоҳиш-истак орқали ҳам доктор √ансолэс миллион долларни жамғариш йҐлларини асло топа олмади. ”нинг Ґрнида бҐлган ҳар бир киши Ґз-Ґзига шундай дейиши мумкин эди: ћайли, биродар, сенинг ғо€нг-ку, жуда ажойиб, аммо бу лаънати миллионни асло қҐлга кирита олмайсан.

ƒоктор √ансолэс Ґйлаб-Ґйлаб, бошқача йҐл топди. Ѕуни унинг Ґзи шундай сҐзлаб берган эди:

— ќдатдаги шанба кунларидан бирида мен уйда Ґтириб, икки йилдан бери тҐхтовсиз равишда Ґйлаганларимни хаЄлимдан Ґтказиш билан овора эдим. Ќима қилай? –ежаларимни амалга ошириш учун қандай қилиб пул топсам экан? °ша куни Ґз-Ґзимга:  “ЅҐлди, ҳадеб Ґйлашни бас қил! Ѕир ҳафтадан кейин сен бир миллионга эга бҐласан”, дедим. ћен бунча пулга эга бҐлишнинг аниқ вақтини билмас эдим. јммо энг асосий ишни бажардим: мақсадга эришиш учун вақтни аниқ белгилашга қарор қилдим. јйтишим жоизки, қарор қабул қилган пайтимда ишонч туйғуси бутун қалбимни қамраб олди. »чки томондан нимадир: “Ќега бу ишга илгарироқ киришмадинг? Ўунча вақт мобайнида сени пул кутиб турди-ку ахир”, дерди.

¬оқеалар бошни айлантирар даражада тезлашиб кетди. ” журналистларни чақириб, келгуси куни эрталаб “ћени бир миллион долларим бҐлганида, қандай иш тутар эдим?” деган мавзуда ваъз Ґқимоқчи эканлигини маълум қилди. ¬аъзни тайЄрлашга киришди, бу мураккаб эмас, чунки ғо€, мавзу унда икки йил давомида пишиб етилган эди. °ша оқшом у ишончга тҐлиб тошган ҳолда ухлашга Єтди. ” миллион доллар аллақачон чҐнтагимда деб тасаввур қиларди.

Ёртаси куни Ґрнидан барвақт туриб, матнни Ґқиб чиқди-ю, ибодат учун тиз чҐкди. ’удога илтижо қилиб, ваъзни эшитганлар орасидан ким пул берар экан, деб илтижо қилди. ”ни €на шундай ишонч чулғаб олдики, пуллар келади, ҳатто улар аллақачон унинг қҐлига теккандай эди.

” шунчалик ҳа€жонланган эдики, ҳатто ваъзнинг матнини олмай уйдан чиқиб кетганини билмай қолди. ћинбарга чиққанидан кейингина уни қолдирганини пайқаб қолди.

√ансолэс Єзувларни олиб кетиш учун орқага қайта олмасди, албатта. ¬а ’удога шукур! „унки ботиний онг унга зарур бҐлган барча нарсаларни тақдим этди. ” минбарда кҐзларини юмиб гапира бошлади: унинг юраги, қалби сҐзлар, орзулари гапирар эди. √ансолэс тингловчиларга эмас, балки фақат ’удога, яратганнинг Ґзига мурожаат қиларди. ” йиғилганларга бир миллион долларни қандай сарф қилишини айтиб, ажойиб Ґқув юрти ташкил қилиш режасини чизиб берди, бу даргоҳда Єш  йигитлар,  қизлар барча  зарур  нарсаларни амалда синаб кҐришлари ва Ґз ақлларини чархлашлари мумкин   эди.

’уллас, √ансолэс сҐзларини тугатиб, жойига Ґтирганида, учинчи қаторда Ґтирган бир киши аста Ґрнидан туриб, минбарга €қинлашди. √ансолэс бу одамнинг нима қилмоқчилигини англагани ҳам йҐқ. Ќотаниш киши минбарга чиқаркан, қҐлини кҐтарди ва шундай деди:

— ћуҳтарам зот, сизнинг ваъзингиз менга ниҳо€ манзур бҐлди. »шонаман, сиз нимаики деган бҐлсангиз, барини бажаришингизга кҐзим етади, агар сизда бир миллион бҐлса, буларнинг ҳаммаси амалга ошади. ћен сизга ишонишимни исботла€ман, шунинг учун бир миллионни бераман. Ёртага эрталаб офисга келинг. ћенинг исмим — ‘илипп  јрмур.

Ҳақиқатан ҳам, жаноб јрмур доктор √ансолэсга ваъда қилинган пулни берди. Ўу тариқа јрмур технологи€си институтига асос солинди, у ҳозирги кунда машҳур »ллинойс тохнологи€ институти деб юритилади.

јйнан ғо€ керакли миллионни ҳазрат √ансолэсга туҳфа этди. Ғайрат-шижоат билан йҐғрилган ғо€ руҳонийни икки йил давомида таъқиб этиб, ундаб турди.

‘авқулодда энг муҳим ҳолатга эътибор беринг: доктор √ансолэс аниқ йҐналтирилган режа тузиб, уни бажаришга қарор қилганидан кейии 36 соат Ґтгач, у шунча пулга эга бҐлди.

–уҳоний миллионни орзу қилиб, бу орзуси рҐЄбга чиқишидан ниҳо€тда заиф тарзда умидвор бҐлган эди.  имлар орзу қилмайди, дейсиз! јммо эсдан чиқмайдиган шанба куни қабул қилинган қарорда тарқоқ орзу қатьи€тлик билан алмашинди: “ћен шу ҳафта давомида бу пулларга эга бҐламан!”

√ансолэс эришган муваффақи€т туфайли рҐй берган қонунлар ҳозир ҳам худди Єш руҳоний бир пайтлар омадли ҳолатда қҐллаган каби амал қилмоқда. ”лар сиз учун ҳам жуда қулайдир!

 "Ҳаробадан чиққан машҳурлар" китобидан олинди


Orqaga qaytish