Bilasizmi?

5647 marta o'qildi
√ќЋќ√–ј‘»я Ќ»ћј?

√олографи€ рус физиги ё. ƒенисюк томонидан 1968 йилда ихтиро қилинган. ” лазер нурланишидан фойдаланишда энг қизиқарли соҳалардан бири ҳисобланади.

“адқиқотчиларнинг аниқлашича, бирон — бир предметни лазер нури билан нурлантиришда нур тҐлқинларининг нурлантирилаЄтган предметдан қайтадиган оқими пайдо бҐлади. Ѕу нур оқими Ґша предметнинг шакли тҐғрисида одатдаги Єруғлик нурига нисбатан кҐпроқ маълумот беради. ћана, нима учун голографи€ Єрдамида предметнинг фақат шакли тҐғрисида эмас, балки ҳажми тҐғрисида ҳам маълумот олиш мумкин.

√ќЋќ√–ј‘»я Ќ»ћј?

 

√олографи€ рус физиги ё. ƒенисюк томонидан 1968 йилда ихтиро қилинган. ” лазер нурланишидан фойдаланишда энг қизиқарли соҳалардан бири ҳисобланади.

“адқиқотчиларнинг аниқлашича, бирон — бир предметни лазер нури билан нурлантиришда нур тҐлқинларининг нурлантирилаЄтган предметдан қайтадиган оқими пайдо бҐлади. Ѕу нур оқими Ґша предметнинг шакли тҐғрисида одатдаги Єруғлик нурига нисбатан кҐпроқ маълумот беради. ћана, нима учун голографи€ Єрдамида предметнинг фақат шакли тҐғрисида эмас, балки ҳажми тҐғрисида ҳам маълумот олиш мумкин.

јгар нур йҐлига фотопластинка қҐйилса, унда қоронғу ва Єруғ нуқталар ҳолатининг тасвири акс этади. Қайта ишлаб тайЄрланган пластинка лазер нури билан Єритилса, киши кҐз Ґнгида сурати олинган предметнинг кенг кҐламли тасвири гавдаланади.

√олографик тасвир фақат кенг кҐламли бҐлиб қолмасдан, у предметни ҳар хил томонлардан кузатиш имкони€тини ҳам беради.

Ѕироқ голограммани кузатиш учун кузатувчи пластинкадан маълум масофада туриши керак. ‘ақат шу тақдирдагина у предметнинг кенг кҐламдаги тасвирини кҐришга муваффақ бҐлади.

√олографи€ Єрдамида фақат предметлар акс эттирилибгина қолмасдан, балки улар тҐғрисида улкан ҳажмдаги маълумотлар ҳам Єзиб олинади. ћана шу сабабдан бугунги кунда голографи€ мадани€т ва дин соҳаларида кенг қҐлланилмоқда.

√олограммалардан жаҳон мадани€тининг нодир Єдгорликларини сақлаб қолишда ҳам кенг фойдаланилмоқда.  Ґпгина музейларда камЄб экспонатлар Ґрнига уларнинг голографик нусхалари туради. Ѕу — нодир асарларни намойиш этиш нуқтаи назарича зарур, чунки голографик нусхалар сақланиши ҳарорат ва ҳаводаги намликнинг қатъий белгиланган шароитини талаб қилмайди, шунингдек уларни Ґғрилаб кетиш ҳоллари ҳам эҳтимолдан йироқ.

Ѕадиий голографи€ асарлари шу хусуси€ти билан ажралиб турадики, уларни ҚуЄш Єруғида ҳам, сунъий Єруғликда ҳам томоша қилиш мумкин (фақат голографи€ хол-хол нуқтали ва етарли даражада Єрқин бҐлиши керак). √олографи€нинг бундай тури ҳам –осси€да ихтиро қилинган. √олограммада айниқса металлдан €салган эски буюмлар, бут қопламалар анча аниқ акс этади.  амЄб ва қимматбаҳо предметлар тасвири туширилган голограммаларни тайЄрлаш — ҳозирги кунда кенг оммавий тус олган йҐналишлардан биридир. ћасалан, охирги йилларда –ус православ черкови қадри€тлари тасвири туширилган голографи€лар бисотини €ратиш устида қизғин иш олиб борилмоқда.   «√олографи€, табиатан, диний — илоҳий мазмундаги машғулот эмасми?» деган масала —инодда кҐрилиб, муҳокама буни тасдиқлайдиган ижобий жавоб берди.

Ѕугунги голографик тасвирлар бисоти келажакда таъмирловчиларга ноЄб асарларни уларнинг асл ҳолатида қайта тиклаш имкони€тини беради. ƒарвоқе, православ санъати асарларининг голографик тасвирини махсус дҐконларда харид қилиш мумкин. ћахсус голографик сувратхоналар ташкил этиладиган даврлар ҳам узоқ эмас, уларда ҳар бир киши Ґзини бутун бҐй — басти билан гавдалантирадиган портретларини буюртма қилиш имкони€тига эга бҐлади.

Ѕолалар учун универсал энциклопеди€. “., 1998й.


Orqaga qaytish