Ota-onalar uchun

5529 marta o'qildi
Ѕу сизнинг кҐзингиз!

”“елевизор Єки компьютер экранидан чикаЄтган сунъий нур бизнинг кҐзимизга зарарли таъсир этади!” Ѕу биз де€рли хар куни эшитишга Ґрганиб колган оддий сҐзлар. Ўундай эмасми? ¬ази€т шу даражага бориб етганки, биз бу сҐзларни хеч нимага €рамайдиган, умумий сҐзлар каторига кҐшиб кҐйганмиз. јммо бу оддий, жҐн гапнинг асл хакикат эканлигини англаб етишимиз учун телевизор, компьютер олдида кҐп вактини Ґтказадиган кишиларга француз офтальмологи ћарсел ћену Ґзининг куйидагича тавси€ларини бермокда.

Ѕу сизнинг кҐзингиз!

 

”“елевизор Єки компьютер экранидан чикаЄтган сунъий нур бизнинг кҐзимизга зарарли таъсир этади!” Ѕу биз де€рли хар куни эшитишга Ґрганиб колган оддий сҐзлар. Ўундай эмасми? ¬ази€т шу даражага бориб етганки, биз бу сҐзларни хеч нимага €рамайдиган, умумий сҐзлар каторига кҐшиб кҐйганмиз. јммо бу оддий, жҐн гапнинг асл хакикат эканлигини англаб етишимиз учун телевизор, компьютер олдида кҐп вактини Ґтказадиган кишиларга француз офтальмологи ћарсел ћену Ґзининг куйидагича тавси€ларини бермокда.

 

 °«»ћ»«Ќ»Ќ√ –”’»я“» Ѕ°Ћјƒ»ћ»?

 

 Ґп йиллик тажрибалардан аникланишича, ички хис-туйгулар хам кҐриш фаоли€тимизга Ґз таъсирини Ґтказмай колмас экан. ƒемокчимизки, рухий таъсир килиш оркали хам кҐришимизни бироз €хшилаш мумкин. ћасалан, “ћен жуда €хши кҐр€пман”, деб Ґйлашнинг Ґзи хам бу фаоли€тни маълум даражада кучайтиради. Ѕу сҐзлар сизга кулгили бҐлиб туюлиши эхтимолдан холи эмас. јммо рухий хиссиЄтларнинг накадар кудратли эканлиги нафакат табобатда, балки турмушнинг хар кандай жабхасида Ґзининг хакикатлигини намоЄн этиб улгурган. Ўунинг учун хам шифокорлар кейинги пайтларда де€рли барча касалликларни рухий даволаш йҐлларини ахтаришмокда.

–ухий хиссиЄтлар кҐз мушакларига таъсир Ґтказади. ”зокни кҐра олмаслик сабаби кҐп холларда болаликдаги рухий бузилиш бҐлиши аникланган. Ѕундан кандай кутулиш мумкин, деб ҐйлаЄтган бҐлсангиз, бу кийин, аммо амалга ошириб бҐладиган ишдир.

јмерикалик офтальмолог Ѕейтснинг айтишича, унинг пациент (мижоз)ларининг асосий кисми кҐз мушакларининг рухий таъсирланиши билан касалланган. ” кун давомида бир неча бора кҐзларни кафт билан Єпиб, машк килишни тавси€ килган. „унки, кафт маркази корачик маркази каршисида жойлашган.

“елевизор Єки компьютер каршисида узок вакт Ґтказадиган кишининг кҐзлари узлуксиз нурлардан чарчайди. ќдатда, биз кҐзларимизни бир дакикада 20 мартагача очиб-Єпамиз. Ѕунда кҐзлар кҐз Єши билан намланиб, шох парда намлиги сакланиб туради.

 

°«»ћ»«Ќ» °«»ћ»« ƒј¬ќЋј…ћ»«

 

Ёкранга караб Ґтирганда кҐзни очиб-Єпиш де€рли уч баробар кам бҐлади ва кҐзимиз “куриб” колади.  ейин эса кичишиш хисси пайдо бҐлади. Ѕу холатда энг €хши Єрдам берадиган нарса – кҐзларни сунъий намлашдир. Ѕунинг учун куйидаги амалларни бажариш лозим:

– 30 сони€ кҐзингизни тез-тез очиб-Єпинг. Ўунча вакт олдинга караб туринг. Ѕу амални уч бора такрорланг.

–  Ґзингизни юминг ва кҐз олмасини чап-юкори-Ґнг-пастга йҐналишида тҐрт маротаба харакатлантиринг.

–  Ґзингизни юминг ва пастга-юкорига харакатлантиринг. Ѕу машкни 8 марта бажаринг.

–  Ґзни каттик Єпинг ва зудлик билан очинг. Ѕу холатни беш марта такрорланг.

 

 омпьютер экрани кҐз касалликларини кҐзгатмайди. Ћекин у кҐздаги кичик дефектларни хам юзага чикариши мумкин. якинни кҐра олмайдиган, астигматизм билан огриган кишилар, узокни кҐра олмайдиган кишиларга нисбатан компьютер олдида тез толикишади. ”лар кҐзининг тез чарчаши сабаби икки хил характерга эга, кҐз олмаларини бир нуктага жамлаш учун кҐпрок энерги€ сарфлашдир.

 Ґзларни мослаштириш жараЄнида бош огриши кузатилиши хам мумкин.  омпьютерда 3-4 соат ишлагандан сҐнг кҐзларга дам бериш керак.  омпьютер турган хона жуда Єруг Єки аксинча, коронгу бҐлмаслиги лозим. ®руглик манбаи экранга со€ бҐлиб тушадиган бҐлмасин.  Ґзингизга кҐл остингиздаги нарсалар билан Єрдам беринг.

 Ґзни тинчлантирувчи ва тозаловчи компресс:

 артошкани паррак килиб кесинг ва улар Єрдамида ковокларингизни беркитинг. Ѕарча нарсаларни унутиб, беш дакика дам олинг. —Ґнг картошкани олиб ташлашингиз мумкин.

 Ґз чарчашини камайтириш усули:

 Ґзингизни бир неча марта совук сув билан чайкаб ташланг. ковокларни бармоклар Єрдамида босинг, бир неча дакика шундай Ґтиринг. Ѕу вактда хеч нарса хакида Ґйламасликка каракат килинг.

“озаловчи компресс:

’ар куни аччик чой билан кҐзларни ювиш €хши фойда беради. Ѕунда кҐз нафакат дам олади, балки, у Єркинлашади хамда ажинлар кама€ди.

 

Ќ»ћј ≈…»Ў  ≈–ј ?

 

¬итаминлар хам сизнинг кҐзингизга €хши фойда беради. Ѕиринчи навбатда кҐз учун ј витамини зарур. ”нинг етишмовчилиги кҐзларнинг тез чарчашига сабаб бҐлади.

Ёрталаб ковокларнинг шишганлиги айнан шу витамин етишмовчилигининг илк белгиларидан саналади. Ѕу витамин сут махсулотлари, тухум, жигар ва балик Єгида кҐп микдорда бҐлади.

јгар кҐзингиз курук ва таъсирчан бҐлиб колган бҐлса, билингки, сизга ¬ гурух витаминлари етишмаЄтган экан. Ѕу витаминлар кҐзикоринлар, дуккакли махсулотлар, банан, сабзида кҐп бҐлади.

÷итрус мевалар, кора смородина, картошка, петрушкада кҐп бҐладиган — витамини сабабли кҐз мушаклари харакатчанлиги таъминланади ва кҐз эрта каришининг олди олинади.

“екширувлардан маълум бҐлишича, катаракта ва кҐз мушакларининг карилик деградаци€си (кҐз мушаклари кувватсизлиги)ни —, “≈” витаминлари, антиоксидантлар, магний, рухга бой махсулотлар истеъмоли оркали камайтириш мумкин.

 

јлбатта, факатгина витаминлар Єрдамида кҐзни тҐлик даволаб бҐлмайди. Ўу билан бир каторда хаЄт тарзини €хшилашга хам эътибор бериш, €ъни кҐзингизни асрашга бҐлган масъули€тни ошириш лозим. Ўуни билиб кҐйингки, у сиздан бошка хеч кимга керак эмас. јхир, у сизнинг кҐзингиз!

 Ґзнинг энг катта “душман”лари – чекиш, тик тушган куЄш нурлари, кам ухлаш, тананинг сувсизланишидир. јйнан шу €ширин душманларга карши курашиш кҐзимизнинг порлок фаоли€тини белгилайди.


Orqaga qaytish