Hikoyalar

5347 marta o'qildi
Qog`oz va siyohdon

Stol ustida birxildagi oppoq qog'ozlar to'p-to'p bo'ib yotardi. Bir kuni kimdirperoni siyohga botirib, ana shu qog'ozlaming biriga allaqanday yozuvlarva shakllarni tushirdi.

 Qog`oz va siyohdon

 (Hikoya)

Stol ustida birxildagi oppoq qog'ozlar to'p-to'p bo'ib yotardi. Bir kuni kimdirperoni siyohga botirib, ana shu qog'ozlaming biriga allaqanday yozuvlarva shakllarni tushirdi.

- Nega endi meni shunday kamsitishlarga loyiq deb bilasan, - dedi o'kinch bilan oq qog'oz stol ustida turgan si) ohdonga. Sening rasvo bo'yog'ing menga bir umrlik dog' tushirdi. Bu alfozda kimga kerakman?!

-Xafa bo'lma! Tushkunlikka tushma,-dedi muloyimlik bilan siyohdon. - Seni xafa qilmoqchi emasmiz. Zarur yozuvlarni tushiribqo'ydik, xolos. Endi sen bir parcha qog'oz emas, balki esdaliksan. Shu daqiqadan insonning zarur fikrlari qayd etilgan qimmatli qog'ozsan.

Rahmdil siyohdon haq bo'Iib chiqdi. Stolni tartibga kel-lii a\ otgan uy bekasi. vaqt hukmi bilan sarg'ayib kctgan qog'oz-larga ko'/i tushdi. Hammasini to'plab, pechkaga solib yubor-moqchi bo'lganida bexosdan yozuvtushirilgan,g'ijimlangan qog'ozga ko'zi tushdi. Uni avaylabgina stolning tortmasiga solib qo'ydi.

 


Orqaga qaytish